tora co tydzień - wajikra'

dwudziesty czwarty fragment tory (kpł. 1,1 – 5,26) na kolejny tydzień. to pierwszy fragment trzeciej księgi tory. z 613 przykazań [nakazów i zakazów] תרי"ג מצוות tarjag micwot, poznaliśmy dotąd 114, a z nich 39 uznajemy za aktualne. w dzisiejszym fragmencie jest 16 przykazań. cały fragment pełen jest grzechów i sładania różnych ofiar za nie, pełen opisów jak zarzynać i rozczłonkowywać zwierzęta. oczywiście, żadne z tych przykazań nie nadaje się do naszego życia. pierwszy przekład tekstu tory pochodzi z tory pardes lauder, a kolejne, jeśli tu występują, pochodzą z:

zofii – biblia królowej zofii, aleksander z jaszowic i inni (1455, katolicki)

wujek – biblia wujka, akub wujek (1599, katolicki).

bt – biblia tysiąclecia, wielu autorów (1965, katolicki)

romaniuk – biblia warszawsko-praska (1997, katolicki)

cylkow – tora, izaak cylkow (1883, żydowski)

(przekłady według www.bibliepolskie.pl)

115/39 im-ola’ korbano’ min-habaka’r zacha’r tamim אם-עלה קרבנו מין-הבקר זכר תמים jeżeli jego oddanie jest oddaniem wstępującym, z bydła, przybliży oddając samca, doskonałego. wujek: jeźliby całopalenie było ofiara jego, i z rogatego bydła, samca bez makuły. cylkow: jeżeli ofiara jego całopalenie z rogacizny: samca zdrowego niechaj przyniesie. bt: jeżeli chce złożyć na ofiarę całopalną dar z większego bydła, niech weźmie samca bez skazy. romaniuk: jeżeli ktoś chce złożyć ofiarę całopalenia z dużego bydła, musi złożyć samca, wolnego od jakiejkolwiek skazy.

116/39 wene’fesz ki-takri’w korba’n mincha’ ונפש כי-תקריב קרבן מנחה jeżeli [biedna] dusza przybliży się oddając oddanie hołodwnicze. wujek: dusza, gdy przyniesie obiatę ofiary. cylkow: a gdyby kto chciał przynieść ofiarę śniedną. bt: jeżeli ktoś chce złożyć w darze ofiarę pokarmową. romaniuk; jeśli ktoś składa tak zwaną ofiarę suchą.

117/39 kol-hamincha asze’r takriwu’ lo taase’ chame’c כל-המנחה קשר תקריבו לא תעשה żadnego oddania hołdowniczego które przybliżać będziesz oddając bogu, nie rób z kwaszonego. wujek: wszelka obiata, którą ofiarują panu, bez kwasu czyniona będzie. cylkow: żadna ofiara śniedna, którą przynosić będziecie wiekuistemu, niechaj przyrządzaną nie będzie z kiszonego. romaniuk: wszystkie ofiary z pokarmów, składane przez was dla jahwe, powinny być przygotowane bez użycia kwasu.

118/39 wechol-korban minchatcha bamelach timlach וכל-קרבן מנחתך מלח תמלח wujek: cokolwiek ofiary będziesz ofiarował, solą posolisz. cylkow: wszelką téż ofiarę twą śniedną solą posolisz. bt: każdy dar należący do ofiary pokarmowej ma być posolony. romaniuk: wszystko, co składa się na ofiarę z pokarmów, powinno być posolone.

119/39 welo’ taszbi’t melach ולא תשבית מלח wujek: przy wszelkiéj obiacie twojéj ofiarujesz sól. cylkow: wszelką téż ofiarę twą śniedną solą posolisz. bt: każdy dar należący do ofiary pokarmowej ma być posolony. romaniuk: wszystko, co składa się na ofiarę z pokarmów, powinno być posolone.

120/39 wei’m kol-eda’t israe’l iszgu’ ואם כל-עדת ישראל ישגו wujek: a jeźliby wszystek lud Izraelski nie wiedział. cylkow: a jeżeliby cały zbór israelski niebacznie zgrzeszył. bt: jeżeli zaś cała społeczność Izraela zawini przez nieuwagę. romaniuk: jeżeli występku dopuściło się całe zgromadzenie Izraela. mowa o sanhedrynie, jeśli zgrzeszy, musi złożyć ofiarę.

121/39 wei’m nefesz acha’t techeta’ biszgaga’ ואם נפש אחת תחטא בשגגה wujek: jeźliby zgrzeszyła dusza niewiadomie z ludu ziemie. cylkow: a jeżeliby kto zgrzeszył niebacznie z ludu pospolitego. bt: jeżeli jakiś człowiek spośród ludności kraju zgrzeszy przez nieuwagę romaniuk: ... mieszkańców tej ziemi dopuści się przez nieuwagę jakiegoś przestępstwa. – muszą złożyć ofiarę.

122/39 wene’fesz ki-techeta weszama’ – ונפש כי-תחטא ושמעה קול wujek: zgrzeszy-li dusza, słysząc głos przysięgającego. cylkow: jeżeliby téż kto zgrzeszył, że słysząc. – musi złożyć ofiarę kto był świadkiem i zataił.

123/39 mowa tu o ofiarach ole oraz jored, składanych za różne przewiniena.

124/39 umala’k et roszo’ mimu’l orpo’ welo jawdi’l ומלק את ראשו ממול ערפו ולא יבדיל i naderwie jego głowę tuż przy szyi ale nie oddzieli. zofii: zakręciw głowę jego ❬...❭, tako żeby się gardła dzierżała ani owszem jej urwać. wujek: załomi głowę jego ku skrzydełkom, tak żeby u szyje wisiała, a nie do końca się urwała. cylkow: naderwie głowę jego nad karkiem, ale jej nie oderwie. bt: ukręci mu głowę przy karku, ale jej nie oddzieli. romaniuk: naderwie ptakowi głowę, nie odrywając jej jednak całkowicie. – tak zrobi kapłan z gołębiem przyniesionym w ofierze za różne przewinienia.

125/39 lo jasi’m ale’ha szemen לא-ישים עליה שמן nie doda no niej oliwy. zofii: nie przyleje k niej oleja. wujek: nie wleje do niéj oliwy. bt: ale nie poleje jej oliwą. – kapłanowi nie wolno dodawać oliwy do mąki przyniesionej jako ofiarę.

126/39 welo-iten aleha lewona’ ולא-יתן עליה לבונה i nie nałoży na nią kadzidła. wszyscy tłumaczą podobnie. – ciąg dalszy poprzedniego przypadku.

127/40 wee’t-chamiszito josef ואת-חמישתו יוסף doda jedną piątą. – gdy ktoś zje coś z ofiar dla kapłanów, to odda to, dodając jedną piątą część całości.

128/39 również za przewinienie niepewne, należy złożyć ofiarę.

129/39 za zrabowane, przetrzymany zastaw, rzecz znalezioną, krzywoprzysięstwo, też należy złożyć ofiarę.

130/39 również za różne przewinienia niewątpliwe (np. za gwałt na narzeczonej nieżydowskiej służącej), należy złożyć ofiarę.

6 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

moral-etyka co tydzień (15) – zła i dobra droga

tora תורה - (pięć pierwszych ksiąg biblii), fragment (15) bó (wj. 10,1-13,16). pirkej awot פרקי אבות - traktat miszny. jezus ישוע - nowy testament. wj. 10,13 bóg zesłał na egipt haarbé הָאַרְבֶּֽה – s

moral-etyka co tydzień (14) – bóg dręczy ludzi

tora תורה (pięć pierwszych ksiąg biblii), fragment (14) waerá (wj. 6,2-9,35). pirkej awot פרקי אבות traktat miszny. wj. 7,20 aharon podniósł laskę i jehafchú kol-hamaím aszér-bajeór ledám יֵּהָ֥פְכ֛וּ כּ

© hebrajska kafé projekt | hebrajskakafe@gmail.com

 

563 pne – budda – siddhartha gautama בודהה - סידהארטהה גאוטמה  – inicjator buddyzmu | 100 stary testament תנ"ך – kanon judaizmu | 120 nowy testament ברית החדשה – kanon chrześcijaństwa | 500 talmud תלמוד – komentarz to pięcioksięgu | 1541 wujek – jakub wujek – polski ksiądz, tłumacz biblii | 1700 beszt – światło ogniska - baal szem tow  - israel ben eliezer ישראל בן אליעזר – inicjator chasydyzmu | 1787 kocker rebe – światło prawdy - menachem mendel morgensztern מנחם מנדל מורגנשטרן – rabin w kocku | 1798 mickiewicz – adam mickiewicz – poeta, dramatopisarz polski | 1810 salanter – światło sumienia - israel lipkin misalant ישראל ליפקין מסךנט. inicjator moralno-etycznego ruchu musar | 1810 geiger – światło postępu – awraham geiger, inicjator reformy judaizmu | 1838 chafec chajim – światło słowa - israel meir hakohen ישראל מאיר הכהן - założyciel jeszywy w raduniu, propagator czystej i etycznej mowy |1873 bialik – chaim nachman bialik חיים נחמן ביאליק – poeta hebrajski | 1881 kaplan – światło idei – mordechaj kaplan מרדכי קפלן – inicjator judaizmu rekonstrukcjonistycznego | 1887 agnon światło tory - szmuel josef agnon שמואל יוסף עגנון - pisarz hebrajski | 1904 jeszurun – awot jeszurun אבות ישורון poeta hebrajski | 1910 alterman - natan alterman נתן אלתרמן – poeta i dramatopisarz hebrajski |1924 amichaj – światło lodówki - jehuda amichaj יהודה עמיחי - poeta hebrajski |1928 wine – światło człowieka – sherwin wine - inicjator judaizmu humanistycznego |1938 steinzalc – światło kamienia – adin ewen israel עדין אבן ישראל – rabin. autor wersji talmudu we współczesnym hebrajskim |1939 oz – światło pokoju - amos oz עמוס עוז - pisarz hebrajski i izraelski działacz pokojowy | 1939 einstein – arik einstein אריק איינשטיין – piosenkarz i kompozytor izraelski | 2006 pardes lauder – tu: pięcioksiąg we współczesnym żydowskim przekładzie na język polski.