tora co tydzień - wajikra'

dwudziesty czwarty fragment tory (kpł. 1,1 – 5,26) na kolejny tydzień. to pierwszy fragment trzeciej księgi tory. z 613 przykazań [nakazów i zakazów] תרי"ג מצוות tarjag micwot, poznaliśmy dotąd 114, a z nich 39 uznajemy za aktualne. w dzisiejszym fragmencie jest 16 przykazań. cały fragment pełen jest grzechów i sładania różnych ofiar za nie, pełen opisów jak zarzynać i rozczłonkowywać zwierzęta. oczywiście, żadne z tych przykazań nie nadaje się do naszego życia. pierwszy przekład tekstu tory pochodzi z tory pardes lauder, a kolejne, jeśli tu występują, pochodzą z:

zofii – biblia królowej zofii, aleksander z jaszowic i inni (1455, katolicki)

wujek – biblia wujka, akub wujek (1599, katolicki).

bt – biblia tysiąclecia, wielu autorów (1965, katolicki)

romaniuk – biblia warszawsko-praska (1997, katolicki)

cylkow – tora, izaak cylkow (1883, żydowski)

(przekłady według www.bibliepolskie.pl)

115/39 im-ola’ korbano’ min-habaka’r zacha’r tamim אם-עלה קרבנו מין-הבקר זכר תמים jeżeli jego oddanie jest oddaniem wstępującym, z bydła, przybliży oddając samca, doskonałego. wujek: jeźliby całopalenie było ofiara jego, i z rogatego bydła, samca bez makuły. cylkow: jeżeli ofiara jego całopalenie z rogacizny: samca zdrowego niechaj przyniesie. bt: jeżeli chce złożyć na ofiarę całopalną dar z większego bydła, niech weźmie samca bez skazy. romaniuk: jeżeli ktoś chce złożyć ofiarę całopalenia z dużego bydła, musi złożyć samca, wolnego od jakiejkolwiek skazy.

116/39 wene’fesz ki-takri’w korba’n mincha’ ונפש כי-תקריב קרבן מנחה jeżeli [biedna] dusza przybliży się oddając oddanie hołodwnicze. wujek: dusza, gdy przyniesie obiatę ofiary. cylkow: a gdyby kto chciał przynieść ofiarę śniedną. bt: jeżeli ktoś chce złożyć w darze ofiarę pokarmową. romaniuk; jeśli ktoś składa tak zwaną ofiarę suchą.

117/39 kol-hamincha asze’r takriwu’ lo taase’ chame’c כל-המנחה קשר תקריבו לא תעשה żadnego oddania hołdowniczego które przybliżać będziesz oddając bogu, nie rób z kwaszonego. wujek: wszelka obiata, którą ofiarują panu, bez kwasu czyniona będzie. cylkow: żadna ofiara śniedna, którą przynosić będziecie wiekuistemu, niechaj przyrządzaną nie będzie z kiszonego. romaniuk: wszystkie ofiary z pokarmów, składane przez was dla jahwe, powinny być przygotowane bez użycia kwasu.

118/39 wechol-korban minchatcha bamelach timlach וכל-קרבן מנחתך מלח תמלח wujek: cokolwiek ofiary będziesz ofiarował, solą posolisz. cylkow: wszelką téż ofiarę twą śniedną solą posolisz. bt: każdy dar należący do ofiary pokarmowej ma być posolony. romaniuk: wszystko, co składa się na ofiarę z pokarmów, powinno być posolone.

119/39 welo’ taszbi’t melach ולא תשבית מלח wujek: przy wszelkiéj obiacie twojéj ofiarujesz sól. cylkow: wszelką téż ofiarę twą śniedną solą posolisz. bt: każdy dar należący do ofiary pokarmowej ma być posolony. romaniuk: wszystko, co składa się na ofiarę z pokarmów, powinno być posolone.

120/39 wei’m kol-eda’t israe’l iszgu’ ואם כל-עדת ישראל ישגו wujek: a jeźliby wszystek lud Izraelski nie wiedział. cylkow: a jeżeliby cały zbór israelski niebacznie zgrzeszył. bt: jeżeli zaś cała społeczność Izraela zawini przez nieuwagę. romaniuk: jeżeli występku dopuściło się całe zgromadzenie Izraela. mowa o sanhedrynie, jeśli zgrzeszy, musi złożyć ofiarę.

121/39 wei’m nefesz acha’t techeta’ biszgaga’ ואם נפש אחת תחטא בשגגה wujek: jeźliby zgrzeszyła dusza niewiadomie z ludu ziemie. cylkow: a jeżeliby kto zgrzeszył niebacznie z ludu pospolitego. bt: jeżeli jakiś człowiek spośród ludności kraju zgrzeszy przez nieuwagę romaniuk: ... mieszkańców tej ziemi dopuści się przez nieuwagę jakiegoś przestępstwa. – muszą złożyć ofiarę.

122/39 wene’fesz ki-techeta weszama’ – ונפש כי-תחטא ושמעה קול wujek: zgrzeszy-li dusza, słysząc głos przysięgającego. cylkow: jeżeliby téż kto zgrzeszył, że słysząc. – musi złożyć ofiarę kto był świadkiem i zataił.

123/39 mowa tu o ofiarach ole oraz jored, składanych za różne przewiniena.

124/39 umala’k et roszo’ mimu’l orpo’ welo jawdi’l ומלק את ראשו ממול ערפו ולא יבדיל i naderwie jego głowę tuż przy szyi ale nie oddzieli. zofii: zakręciw głowę jego ❬...❭, tako żeby się gardła dzierżała ani owszem jej urwać. wujek: załomi głowę jego ku skrzydełkom, tak żeby u szyje wisiała, a nie do końca się urwała. cylkow: naderwie głowę jego nad karkiem, ale jej nie oderwie. bt: ukręci mu głowę przy karku, ale jej nie oddzieli. romaniuk: naderwie ptakowi głowę, nie odrywając jej jednak całkowicie. – tak zrobi kapłan z gołębiem przyniesionym w ofierze za różne przewinienia.

125/39 lo jasi’m ale’ha szemen לא-ישים עליה שמן nie doda no niej oliwy. zofii: nie przyleje k niej oleja. wujek: nie wleje do niéj oliwy. bt: ale nie poleje jej oliwą. – kapłanowi nie wolno dodawać oliwy do mąki przyniesionej jako ofiarę.

126/39 welo-iten aleha lewona’ ולא-יתן עליה לבונה i nie nałoży na nią kadzidła. wszyscy tłumaczą podobnie. – ciąg dalszy poprzedniego przypadku.

127/40 wee’t-chamiszito josef ואת-חמישתו יוסף doda jedną piątą. – gdy ktoś zje coś z ofiar dla kapłanów, to odda to, dodając jedną piątą część całości.

128/39 również za przewinienie niepewne, należy złożyć ofiarę.

129/39 za zrabowane, przetrzymany zastaw, rzecz znalezioną, krzywoprzysięstwo, też należy złożyć ofiarę.

130/39 również za różne przewinienia niewątpliwe (np. za gwałt na narzeczonej nieżydowskiej służącej), należy złożyć ofiarę.

6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

behar בְּהַ֥ר na górze (kpł. 25,1-26,2) – ten fragment tory nie opowiada żadnej historii, nic się tam nie dzieje oprócz tego, że kiedy mojżesz משה był na górze synaj סִינַ֖י bóg wyłożył mu swoje praw

emor אמור powiedz (kpł. 21,1 – 24,23) - prawa dotyczące kohenów, kobiet i ożenków, szabatu i świąt. to tutaj jest znane na całym świecie prawo oko za oko עין תחת עין ajn tachat ajn (24.20), które rabi

kedoszim קְדֹשִׁ֣ים święci (kpł. 19,1 – 20,28) czy ten fragment tory należy wyciąć z całości, oprawić w ramki, chodzić po podwórku i głosić jego prawdę? miłość, szacunek do człowieka, miłosierdzie, uc